Prayer for Protection against Corona Virus

God our father, we come to YOU in our need to ask for protection against the Corona virus that has claimed lives and has affected many. We pray for Your Grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease and stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion and of those governments and private agencies that must find the cure and solution to this epidemic.
We pray for those afflicted. May they be restored to good health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. I ask for your special providence and protection for our country, my family, my city and my friends. Send your spirit to protect us from this virus, and may Mary Our Blessed Mother, place over us her mantel of protection.
Grant this through Christ our Lord.
Amen


UMKHULEKO WOKUCELA UKUVIKELWA KUGCIKWANE LE CORONA

Nkulunkulu baba siza kuwe kulesisikhathi sobunzima sindinga usizo kanye lokuvikelwa ku gcikwane le Corona eselithethe impilo zabantu abanengi leselikhathaze umhlaba wonke. Siyakhuleka kuwe sicela amandla egrasiya lakho kulaba abaphiwe umlandu wokucubungulisisa isimo lesisusa salumkhuhlane kanye lamaqinga okunyathezela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Khokhela imizamo lengqondo zengcitshi ekusizeni abagulayo ngozwelo kanye lesineke.
Siyanxusa umusa wakho omkhulu wokuba kutholakale usizo lwemithi yokwelapha laba asebehlaselwe yileligcikwane kanye lokuvikwela abangakahlaselwa yilo.
Sikhulekela kakhulukazi abahlukuluzwa yileliGcikwane. Angathi ungabalulamisa babelempilo enhle. Siphe igrasiya lokusebenzelana ndawonye kube lempumela enhle kubantu bonke kanye lokusiza abaswela usizo lwethu. Ngicela ukuba usinike isinanzo sakho esingakhawukiyo lokuvikeleka elizweni lakithi, emulini, kuzinini zethu, kanye lasedolobheni akithi. Thumela uMoya wakho ukuba sivikelwe kuleligcikwane. Angathi uMama wethu oNgcwele uMariya, angasisingatha ngamaphiko akhe asivekele ngokusikhulekela.
Sicela ngoKristu iNkosi yethu.
Amen.

Our Office Hours

Archbishop House Offices:
Monday to Friday:
8am - 1pm
2pm - 4pm

For financial transactions:
Monday, Tuesday, Friday
8am - 1pm

Contact us

see map...

Archbishop’s House
9 Ave / Lobengula St
P.O.Box 837
Bulawayo

+263 963 590

see all contacts...

Send us a Message