Theme:

Children and Youth; a blessing for the Family and Church.
Abantwana labasakhulayo bayisibusiso semuli leseBandla.

“Children are a reward from the Lord.” (Psalms 127;3)
“Abantwana bangumvuzo ovela eNkosini.” (Hubo 127;3)

Resolutions:

1. Parish/Mission to provide counsellors for children and youth.

2. Involve children and youth in all activities.

3. Career/self-discovery workshops.

4. Sunday Schools (on Saturdays or Sundays) to teach Catechism.

5. Monthly lessons by the priest and elders.

6. Recollections/Retreats/projects.

7. Children/Youth Mass.

8. Celebrate the Day of African Child (Saturday, 16 June).
Re.: The African Charter on the Rights and Welfare of the Child

Prayer for the year:

Ukukhulekela abantwabethu (Ugwalo Lwemikhuleko Lezingoma, Page 16):
Nkulunkulu Baba, Mninimandla wonke, akukhangele ngomusa abantwabethu esibabeka ezandleni zakho. Babusise, ubavikele kuzo zonke izingozi zalumhlaba. Vula ingqondo zabo, ukuze babambisise ilizwi lakho eliNgcwele, baqedisise izindaba zokholo, bagxile kokuphela okholweni. Baphe inhliziyo ethobekileyo, lelalelayo, legcwele uthando lomusa. Benze banqande amehlo abo, lendlebe zabo, lenkanuko yomzimba, ukuze babe ngamakholwa apheleleyo. Sisize, thina abazali,ukuba sikhulise kuhle abantwabethu, sibatshengise indlela yokukukhonza lokukuthanda, ngesibonelo sethu, ukuze bonke bafike ezulwini, kungalahleki loyedwa wabo, sikudumise sikanye labo, kuze kube laphakade. Amen.

Hymn for the year:

“Bazali lilomlandu wokufundisa abantwana ukholo”
(by Fr. Alex Sikhohliso, 2017)

 
N.B. All the programmes are to be implemented in the parishes and missions. These are general frame of activities and parishes and missions are free to adapt to suit their needs.

 +Alex Thomas

Archbishop of Bulawayo

Our Office Hours

Archbishop House Offices:
Monday to Friday:
8am - 1pm
2pm - 4pm

For financial transactions:
Monday, Tuesday, Friday
8am - 1pm

Contact us

see map...

Archbishop’s House
9 Ave / Lobengula St
P.O.Box 837
Bulawayo

+263 963 590

see all contacts...

Send us a Message