The Church of God is convoked in Synod.
With this convocation, Pope Francis invites the whole Church to question itself on synodality

All the materials of the Synod are on its own website:

synod.va

 

Prayer for the Synod in Ndebele:

Simi phambi kwakho Moya oNgcwele, sihlangene ngebizo lakho.
Kunguwe wedwa osikhokhelayo, hlala uzinze enhliziyweni zethu;
Sifundise indlela okumele sihambe ngayo lokuyilandela leyo ndlela.
Sibuthakathaka njalo siyizoni; sivikele ukuze singalethi ukuxokozela.
Ungavumeli ukungazi kusikhokhelele endleleni ezimbi loba ukuthi ubandlululo lukhokhele imisebenzi yethu.
Senze sithole kuwe ukumanyana ukuze sihambisane ndawonye ekuphileni okungapheliyo
Singaphambuki endleleni yeqiniso lokulunga.
Konke lokhu sikucela kuwe, osebenza endaweni zonke lasezikhathini zonke, undawonye loBaba leNdodana kuze kube laphakade.
Amen.


Questions for sharing on the ten thematic nuclei of the Synod:

English version PDF

Ndebele version PDF

 


Procedure for synodal meetings in a parish:

English version PDF

 

Our Office Hours

Archbishop House Offices:
Monday to Friday:
8am - 1pm
2pm - 4pm

For financial transactions:
Monday, Tuesday, Friday
8am - 1pm

Contact us

see map...

Archbishop’s House
9 Ave / Lobengula St
P.O.Box 837
Bulawayo

+263 963 590

see all contacts...

Send us a Message