Theme: Baptised and Sent: We are His Disciples

Sibhabhathiziwe njalo Sithunyiwe: Singabafundi bakhe

John 8:31:
“Uba lihlala elizwini lami, lingabafundi bami sibili.”
"You will be my true disciples if you keep my word.”

 

 I. Personal/Family Level: 

1. Daily reading of the Bible as individuals and as a family (Bible-Sharing in families).

2. Recite the Creed slowly and meaningfully daily to strengthen our faith.

3. Faithful and active participation in Holy Mass every Sunday and in SCCs.

4. Invite others to Catholic Church (Go, Teach, Baptise).

5. Abstain from drugs, alcohol, corruption, human trafficking.

6. Abstinence from premarital and extramarital sex. Keep purity of mind and heart.

 

II. Parish/Mission Level: 

1. Lessons on Discipleship and Stewardship.

2. Teams of Evangelizers in all parishes/missions.

3. Revival of Family Apostolate (Couples Association, Marriage Encounter).

4. Revival of youth ministry (Discipleship of youth).

5. Campaign against drugs and alcohol abuse.

6. Revival of catechesis (Sunday Lessons).

7. Family day.

 

III. Prayer for the year:

Ukukhulekela iBandla eliNgcwele

Nkulunkulu Baba, wathumela iNdodana yakho uJesu ukuthi amanyanise lowo lalowo wethu lawe, lokuthi babambanise abantu bonke babe ngabazalwane, lokuthi ilizwi lakho litshunyayelwe ezizweni zonke, lombuso wakho wande ebantwini. Thumela uMoya wakho oNgcwele aqondise abantu bakho ngokukholwa, ngokuthemba, lothando, bagcine ubungcwele empilweni yabo, bathuthukise iBandla ngaso sonke isikhathi.
Sicela ngoKristu iNkosi yethu. Amen.

Praying for the Holy Church

God our Father, you sent your beloved Son Jesus to unite each one of us with you, and that all your people become one brethren, and that the Word of God be preached in all nations, and your Kingdom reign among us all. Send forth your Holy Spirit upon us all to grow in faith, hope, love, holiness, by involving ourselves in the building and the growth of the Church at all times.
We ask this through Christ our Lord. Amen.

 

IV. Hymn of the year:

392. Hambani liye emazweni wonke

Chorus: Hambani liye, emazweni wonke, lenze izizwe,
zibe ngabafundi bami, Aleluya, Aleluya.

1. Okholwayo kimi, abhabhathizwe,
uzasindiswa, aphile njalo.

2. Ongakholwayo, uzakulahlwa,
ay’ekufeni, kwalaphakade.

3. Libafundise, ukwenza konke,
engalitshela, ukuba likwenze.

4. Khangelani mina, ngilani njalo,
insuku zonke lasekucineni.

5. Njengoba uBaba, wathuma mina,
kanjalo lami, ngithuma lina.

6. Kodwa ngilithuma, linjengezimvu,
phakathi kwempisi, eziphangayo.

7. Lizasiwa phambi, kwabahluphayo,
balihluphele, iGama lami.

8. Ofuna ukuba, ngumfundi wami,
kathwal’isiphambano, angilandele.

9. Isivuno sami, sikhul’impela;
izisebenzi, ziselutshwana.

10. Celani kuMninisivuno lesi,
athumele kiso, izisebenzi.

Our Office Hours

Archbishop House Offices:
Monday to Friday:
8am - 1pm
2pm - 4pm

For financial transactions:
Monday, Tuesday, Friday
8am - 1pm

Contact us

see map...

Archbishop’s House
9 Ave / Lobengula St
P.O.Box 837
Bulawayo

+263 963 590

see all contacts...

Send us a Message