Theme

Evangelization through Holiness
Ukufakaza ukholo ngobungcwele

“Ngakho lina wobani ngabapheleleyo, njengokuba uYihlo osezulwini ephelele.”
“You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.”
- Mt 5:48 -

 

I. Personal Level

1. Read the whole Gospel of Luke (one chapter a day).

2. Pray for personal holiness and of the family.

3. Attend retreats, make regular confessions and go for a pilgrimage.

4. Seek new members for the Church.

5. Read Papal documents (e.g. Gaudete et Exsultate).

6. Contribute at least $2 to build a new church in the Archdiocese of Bulawayo.

 

II. Parish / Mission Level

1. Special celebration of the Feasts of Epiphany, Pentecost, Sts. Peter & Paul and Uganda Martyrs.

2. Weekly Adoration for holiness.

3. Celebration of the Mission month of October.

4. Learn the life of Martyrs, especially Uganda Martyrs.

5. Teams of evangelizers.

6. Mission Rosary (pray for a mission or parish each day).

7. Contribute generously to Pontifical Mission Collections.

 

III. Hymn

445. Lina Bandla leAfrika

Chorus: Lina Bandla leAfrika
lizimisel’ukutshumayel’iVangeli na?
Emazweni onke, aseAfrika. (2x)

1. Khangelani, isivuno sikhulu,
abavuni bayingcosana, celani kuMninisivuno
ukuba athume abavuni ensimini yakhe, yaseAfrika.

2. Woza, Moya oNgcwele, sifundise ukubumba icebo,
lokwandisa ukholo ebantwini, baseAfrika.

3. Siphe ulwazi, siph’isibindi,
Siphe uthando lokuhloniphana,
Laph’okulenkani lokuphikisana,
Siph’ukuthula, eAfrika.

4. Sisebenzele bonke abantu,
ukuba babe ngabalandeli bakho.
Sibafundise, ukugcina owasilaya, owasilaya ngakho.

5. Akusenze sibe ngamanxusa, eVangeli
leNdodana yakho, okwathi izingelwa nguHerodi
Yasikheth’ukuphephela kulelilizwe, laseAfrika.

(by M. Majahana)

 

IV. Prayer

Ukukhulekela ukuba amakholwa wonke abe ngofakazi beVangeli

Msindisi wethu, Jesu Kristu, Mesiya womhlaba, sicela iPhentekoste entsha! Sicela isivunguzane esitsha, lomlilo omutsha eBandleni lakho, ukuze bonke balandeli bakho babe litswayi lomhlaba, babe yikukhanya kwawo, babe yimvubelo kubantu bonke. Ngamandla akho langoMoya oNgcwele kungenzeka lokhu, Nkosi. SicelangoKristu iNkosi yethu. Amen.

 

Diary of Events

Ash Wednesday - 6 March
Priest’s Retreat 18-22 March (Emthonjeni)
Priests' Day of Recollection - 16 April (Emthonjeni)
Chrism Mass - 16 April 5:30pm (St. Mary’s Basilica)
Easter Sunday - 21 April
Pentecost - 9 June
Holy Trinity Sunday - 16 June
Corpus Christi Sunday - 23 June
Priestly Ordination and Feast of the Immaculate Heart of Mary - 29 June
Pilgrimage to Fatima - 16-18 August (Our Lady of Fatima, Pumula South)
Basilica Day - 31 August (St. Mary’s Basilica)
Exaltation of the Cross - 14 September (Mount Inungu)
Pilgrimage to Empandeni - 4-5 October (Empandeni)
Priests' Retreat - 14-18 October (Emthonjeni)
Pastoral Council A.G.M. - 1-3 November (Emthonjeni)
Feast of Christ the King - 24 November                
Priests' A.G.M. - 9-10 December (Emthonjeni)

 

Our Office Hours

Archbishop House Offices:
Monday to Friday:
8am - 1pm
2pm - 4pm

For financial transactions:
Monday, Tuesday, Friday
8am - 1pm

Contact us

see map...

Archbishop’s House
9 Ave / Lobengula St
P.O.Box 837
Bulawayo

+263 963 590

see all contacts...

Send us a Message