JANUARY 2021

1 January, Friday
white UMkhosi oMkhulu kaMariya uNina kaNkulunkulu

UDumo
UMvumukholo
Nani 6:22-27
Hubo 67:1-7
Gal 4:4-7
Luka 2:16-21
Izingoma: eyokungena 505, eyokuzisola 188, eyomnikelo 263, eyokwamukela 292, eyokuphuma 366

2 January, Saturday
white Isikhumbuzo sikaBhasiliyo oMkhulu loGrigori ababhishopi, labodokotela beBandla

1Joha 2:22-28
Hubo 98:1-4
Joha 1:19-28

3 January, Sunday
white UMkhosi oMkhulu wokuzibonakalisa koMsindisi

UDumo
UMvumukholo
Isa 60:1-6
Hubo 72:1-2.7-13
Efe 3:2-6
Mat 2:1-12
Izingoma: eyokungena 133, eyokuzisola 191, eyomnikelo 231, eyokwamukela 286, eyokuphuma 346

4 January, Monday
white

1Joha 3:22-4:6
Hubo 2:7-12
Mat 4:12-17.23-25

5 January, Tuesday
white

1Joha 4:7-10
Hubo 72:1-8
Marko 6:34-44

6 January, Wednesday
white

1Joha 4:11-18
Hubo 72:1-2.10-13
Marko 6:45-52

7 January, Thursday
white

1Joha 4:19-5:4
Hubo 72:1-2.14-17
Luka 4:14-22
kumbe Isikhumbuzo sikaRayimondi dePenyafort, umpristi white

8 January, Friday
white

1Joha 5:5-13
Hubo 147:12-15.19-20
Luka 5:12-16

9 January, Saturday
white

1Joha 5:14-21
Hubo 149:1-9
Joha 3:22-30

10 January, Sunday
white UMkhosi wokuBhabhathizwa kweNkosi uJesu Kristu

UDumo
UMvumukholo
Isa 42:1-7
Hubo 29:1-3.9-10
Seb 10:34-38
Marko 1:7-11
Izingoma: eyokungena 168, eyokuzisola 185, eyomnikelo 425, eyokwamukela 298, eyokuphuma 348

11 January, Monday
green

Heb 1:1-6
Hubo 97:1-2.6-9
Marko 1:14-20

12 January, Tuesday
green

Heb 2:5-12
Hubo 8:2-9
Marko 1:21-28

13 January, Wednesday
green

Heb 2:14-18
Hubo 105:1-9
Marko 1:29-39
kumbe Isikhumbuzo sikaHilary umbhishopi lodokotela weBandla white

14 January, Thursday
green

Heb 3:7-14
Hubo 95:6-11
Marko 1:40-45

15 January, Friday
green

Heb 4:1-5.11
Hubo 78:3-8
Marko 2:1-12
kumbe Isikhumbuzo sikaArnold Janssen SVD, uMsunguli woMhlangano wamaDivine Word Missionaries white

16 January, Saturday
green

Heb 4:12-16
Hubo 19:8-10.15
Marko 2:13-17
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

17 January, Sunday
green ISonto lesi-2 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
1Sam 3:3-10.19
Hubo 40:1-3.6-9
1Kor 6:13-20
Joha 1:35-42
Izingoma: eyokungena 175, eyokuzisola 204, eyomnikelo 255, eyokwamukela 287, eyokuphuma 369

18 January, Monday
green

Heb 5:1-10
Hubo 110:1-4
Marko 2:18-22

19 January, Tuesday
green

Heb 6:10-20
Hubo 111:1-5.9-10
Marko 2:23-28

20 January, Wednesday
green

Heb 7:1-3.15-17
Hubo 110:1-4
Marko 3:1-6
kumbe Isikhumbuzo sikaPhapha uFabhiyeni umfelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaSebastiyani umfelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaSipriyani loMikhayeli Tansi umpristi white

21 January, Thursday
red Isikhumbuzo sikaAgnesi umfelukholo

Heb 7:25-8:6
Hubo 40:7-10.17
Marko 3:7-12

22 January, Friday
green

Heb 8:6-13
Hubo 85:8-14
Marko 3:13-19
kumbe Isikhumbuzo sikaVincent, umdikoni lomfelukholored

23 January, Saturday
green

Heb 9:2-3.11-14
Hubo 47:2-3.6-9
Marko 3:20-21
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

24 January, Sunday
green ISonto lesi-3 lomnyaka

(ISonto leLizwi likaNkulunkulu)
UDumo
UMvumukholo
Jona 3:1-5:10
Hubo 25:4-9
1Kor 7:29-31
Marko 1:14-20
Izingoma: eyokungena 168, eyokuzisola 192, eyomnikelo 238, eyokwamukela 283, eyokuphuma 370

25 January, Monday
white UMkhosi wokuphenduka kukaPhawuli oNgcwele

UDumo
Seb 22:3-16 kumbe Seb 9:1-22
Hubo 117:1-2
Marko 16:15-18

26 January, Tuesday
white Isikhumbuzo sikaThimoti lesikaTitosi ababhishopi

2Tim 1:1-8 kumbe Tit 1:1-5
Hubo 96:1-3.7-10
Marko 3:31-35

27 January, Wednesday
green

Heb 10:11-18
Hubo 110:1-4
Marko 4:1-20
kumbe Isikhumbuzo sikaAngela Merici ongcwele white

28 January, Thursday
white Isikhumbuzo sikaThomas Aquinas umpristi lodokotela weBandla

Heb 10:19-25
Hubo 24:1-6
Marko 4:21-25

29 January, Friday
green

Heb 10:32-39
Hubo 37:3-6.23-24.39-40
Marko 4:26-34
kumbe Isikhumbuzo sikaJosefa Freinademetz SVD, umpristi white

30 January, Saturday
green

Heb 11:1-2.8-19
Luka 1:69-75 (Hubo)
Marko 4:35-41
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

31 January, Sunday
green ISonto lesi-4 lomnyaka

(Sikhulekela ukuthula emhlabeni wonke)
UDumo
UMvumukholo
Dute 18:15-20
Hubo 95:1-2.6-9
1Kor 7:32-35
Mark 1:21-28
Izingoma: eyokungena 174, eyokuzisola 189, eyomnikelo 261, eyokwamukela 298, eyokuphuma 341

FEBRUARY 2021

1 February, Monday
green

Heb 11:32-40
Hubo 31:20-24
Marko 5:1-20

2 February, Tuesday
green

Heb 12:1-4
Hubo 22:26-32
Marko 5:21-43

3 February, Wednesday
green

Heb 12:4-7.11-15
Hubo 103:1-2.13-14.17-18
Marko 6:1-6
kumbe Isikhumbuzo sikaBlase umbhishopi lomfelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaAnsgar umbhishopi white

4 February, Thursday
green

Heb 12:18-24
Hubo 48:2-4.9-11
Marko 6:7-13

5 February, Friday
red Isikhumbuzo sikaAgatha, isidelamhlaba lomfelukholo

Heb 13:1-8
Hubo 27:1-9
Marko 6:14-29

6 February, Saturday
red Isikhumbuzo sikaPawuli Miki umpristi labanye bakhe abafelukholo

Heb 13:15-17.20-21
Hubo 23:1-6
Marko 6:30-34

7 February, Sunday
white UMkhosi wokunikelwa kweNkosi eThempelini

(ISonto labaTshumayeli abaNcane)
(Ilanga lokukhulekela izidelamhlaba)
UDumo
UMvumukholo
Mal 3:1-4
Hubo 24:7-10
Heb 2:14-18
Luka 2:22-40
Izingoma: eyokungena 161, eyokuzisola 187, eyomnikelo 241, eyokwamukela 280, eyokuphuma 420
(Ukuqoqwa komnikelo wabaTshumayeli abaNcane)

8 February, Monday
green

Gen 1:1-19
Hubo 104:1-2.5-6.10-12.24.35
Marko 6:53-56
kumbe Isikhumbuzo sikaJoramu Emiliyani umpristi white
kumbe Isikhumbuzo sikaJosephine Bhakhita, isidelamhlaba white

9 February, Tuesday
green

Gen 1:20-2:4a
Hubo 8:4-9
Marko 7:1-13

10 February, Wednesday
white Isikhumbuzo sikaSkolastika isidelamhlaba

Gen 2:4-9.15-17
Hubo 104:1-2.27-30
Marko 7:14-23

11 February, Thursday
green

Gen 2:18-25
Hubo 128:1-5
Marko 7:24-30
kumbe Isikhumbuzo sikaMariya uNina kaJesu, iNkosikazi yaseLourdes white

12 February, Friday
green

Gen 3:1-8
Hubo 32:1-7
Marko 7:31-37

13 February, Saturday
green

Gen 3:9-24
Hubo 90:2-6.12-13
Marko 8:1-10
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

14 February, Sunday
green ISonto lesi-6 lomnyaka

(Sikhulekela izigulani)
UMvumukholo
UDumo
Levi 13:1-2.44-46
Hubo 32:1-2.5.11
1Kor 10:31-11:1
Marko 1:40-45
Izingoma: eyokungena 445, eyokuzisola 190, eyomnikelo 234, eyokwamukela 281, eyokuphuma 378

15 February, Monday
green

Gen 4:1-15.25
Hubo 50:1.8.16-21
Marko 8:11-13

16 February, Tuesday
green

Gen 6:5-8; 7:1-5.10
Hubo 29:1-4.9-10
Marko 8:14-21

17 February, Wednesday
purple ULwesithathu loMlotha

(Usuku lokuzincitsha)
Jow 2:12-18
Hubo 51:1-4.10-12.15
2Kor 5:20-6:2
Mat 6:1-6.16-18
Izingoma: eyokungena 40, eyokuzisola 41, eyomnikelo 45, eyokwamukela 296, eyokuphuma 341
(Ukuqoqwa komnikelo wokuzincitsha)

18 February, Thursday
purple

Dute 30:15-20
Hubo 1:1-6
Luka 9:22-25

19 February, Friday
purple

Isa 58:1-9
Hubo 51:3-6.18-19
Mat 9:14-15

20 February, Saturday
purple

Isa 58:9-14
Hubo 86:1-6
Luka 5:27-32

21 February, Sunday
purple ISonto lokuqala ngesikhathi sokuzila

UMvumukholo
Gen 9:8-15
Hubo 25:4-9
1Pet 3:18-22
Marko 1:12-15
Izingoma: eyokungena 46, eyokuzisola 204, eyomnikelo 43, eyokwamukela 281, eyokuphuma 347
(Ukuqoqwa komnikelo wokuzincitsha)

22 February, Monday
white UMkhosi wesiKhundla sikaPhetro

UDumo
1Pet 5:1-4
Hubo 23:1-6
Mat 16:13-19

23 February, Tuesday
red Isikhumbuzo sikaPholikaphu umbhishopi lomfelukholo

Isa 55:10-11
Hubo 34:4-7.16-19
Mat 6:7-15

24 February, Wednesday
purple

Jona 3:1-10
Hubo 51:3-4.12-13.18-19
Luka 11:29-32

25 February, Thursday
purple

Esta 14:1-5.12-14
Hubo 138:1-3.7-8
Mat 7:7-12

26 February, Friday
purple

Hez 18:21-28
Hubo 130:1-8
Mat 5:20-26

27 February, Saturday
purple

Dute 26:16-19
Hubo 119:1-8
Mat 5:43-48

28 February, Sunday
purple ISonto lesibili ngesikhathi sokuzila

UMvumukholo
Gen 22:1-2.9-18
Hubo 116:10.15-19
Roma 8:31-34
Marko 9:2-10
Izingoma: eyokungena 64, eyokuzisola 193, eyomnikelo 65, eyokwamukela 287, eyokuphuma 355
(Ukuqoqwa komnikelo wokuzincitsha)

MARCH 2021

1 March, Monday
purple

Dan 9:4-10
Hubo 79:8-13
Luka 6:36-38

2 March, Tuesday
purple

Isa 1:10.16-20
Hubo 50:8-9.16-23
Mat 23:1-12

3 March, Wednesday
purple

Jer 18:18-20
Hubo 31:5-6.14-16
Mat 20:17-28

4 March, Thursday
purple

Jer 17:5-10
Hubo 1:1-6
Luka 16:19-31
kumbe Isikhumbuzo sikaKhasimira ongcwele white

5 March, Friday
purple

Gen 37:3-4.12-13.17-28
Hubo 105:16-21
Mat 21:33-46

6 March, Saturday
purple

Mika 7:14-20
Hubo 103:1-4.9-12
Luka 15:1-3.11-32

7 March, Sunday
purple ISonto lesithathu ngesikhathi sokuzila

(INkonzo yokuqala yokuhlanjululwa kwabazabhabhathizwa)
UMvumukholo
Eks 20:1-17
Hubo 19:8-11
1Kor 1:22-25
Joha 2:13-25
Izingoma: eyokungena 61, eyokuzisola 42, eyomnikelo 60, eyokwamukela 298, eyokuphuma 377
(Ukuqoqwa komnikelo wokuzincitsha)

8 March, Monday
purple

2Kho 5:1-15
Hubo 42:1-2; 43,3-4
Luka 4:24-30
kumbe Isikhumbuzo sikaJohane kaNkulunkulu isidelamhlaba white

9 March, Tuesday
purple

Dan 3:25.34-43b
Hubo 25:4-9
Mat 18:21-35
kumbe Isikhumbuzo sikaFransiska waseRoma, isidelamhlaba white

10 March, Wednesday
purple

Dute 4:1.5-9
Hubo 147:12-20
Mat 5:17-19

11 March, Thursday
purple

Jer 7:23-28
Hubo 95:1-2.6-9
Luka 11:14-23

12 March, Friday
purple

Hos 14:2-10
Hubo 81:6-11.14.17
Marko 12:28-34

13 March, Saturday
purple

Hos 6:1-6
Hubo 51:3-4.18-21
Luka 18:9-14

14 March, Sunday
purple ISonto lesine ngesikhathi sokuzila

(INkonzo yesibili yokuhlanjululwa kwabazabhabhathizwa)
UMvumukholo
2Lan 36:14-16.19-23
Hubo 137:1-6
Efe 2:4-10
Joha 3:14-21
Izingoma: eyokungena 52, eyokuzisola 183, eyomnikelo 57, eyokwamukela 283, eyokuphuma 348
(Ukuqoqwa komnikelo wokuzincitsha)

15 March, Monday
purple

Isa 65:17-21
Hubo 30:2-6.11-13
Joha 4:43-54

16 March, Tuesday
purple

Hez 47:1-9.12
Hubo 46:2-9
Joha 5:1-16

17 March, Wednesday
purple

Isa 49:8-15
Hubo 145:8-9.13-14.17-18
Joha 5:17-30
kumbe Isikhumbuzo sikaPatrick, umbhishopi white

18 March, Thursday
purple

Eks 32:7-14
Hubo 106:19-23
Joha 5:31-47
kumbe Isikhumbuzo sikaSirili waseJerusalema white

19 March, Friday
white UMkhosi oMkhulu kaJosefa uMondli kaJesu

UDumo
UMvumukholo
2Sam 7:4-5.12-16
Hubo 89:1-4.26-28
Roma 4:13.16-18.22
Mat 1:16-21.24 kumbe Luka 2:41-51

20 March, Saturday
purple

Jer 11:18-20
Hubo 7:2-3.9-12
Joha 7:40-53

21 March, Sunday
purple ISonto lesihlanu ngesikhathi sokuzila

(INkonzo yesithathu yokuhlanjululwa kwabazabhabhathizwa)
UMvumukholo
Jer 31:31-34
Hubo 51:3-4.12-15
Heb 5:7-9
Joha 12:20-33
Izingoma: eyokungena 55, eyokuzisola 196, eyomnikelo 53, eyokwamukela 287, eyokuphuma 369
(Ukuqoqwa komnikelo wokuzincitsha)

22 March, Monday
purple

Dan 13:1-9.15-62 kumbe Dan 13:41-62
Hubo 23:1-6
Joha 8:1-11

23 March, Tuesday
purple

Nani 21:4-9
Hubo 102:2-3.16-21
Joha 8:21-30
kumbe Isikhumbuzo sikaThuribiyo waseMogrovejo, umbhishopi white

24 March, Wednesday
purple

Dan 3:14-28
XhuDan 1:29-34 (Hubo)
Joha 8:31-42

25 March, Thursday
white UMkhosi oMkhulu wokwemula kukaMariya

UDumo
UMvumukholo
Isa 7:10-14; 8:10
Hubo 40:6-10
Heb 10:4-10
Luka 1:26-38

26 March, Friday
purple

Jer 20:10-13
Hubo 18:2-7
Joha 10:1-42

27 March, Saturday
purple

Hez 37:21-28
Jer 31:10-13 (Hubo)
Joha 11:45-56

28 March, Sunday
red ISonto lamalala

UMvumukholo
Isifundo sodwendwe:
Marko 11:1-10 kumbe Joha 12:12-16
Izingoma zodwendwe: 74, 70, 67, 69
Izifundo eMiseni:
Isa 50:4-7
Hubo 22:8-9.17-24
Fil 2:6-11
Mark 14:1-15:47
Izingoma: eyokungena 69, eyokuzisola 203, eyomnikelo 248, eyokwamukela 292, eyokuphuma 366
(Ukuqoqwa komnikelo wokuzincitsha)

29 March, Monday
purple

Isa 42:1-7
Hubo 27:1-3.13-14
Joha 12:1-11

30 March, Tuesday
purple

Isa 49:1-6
Hubo 71:1-6.15.17
Joha 13:21-38
INkonzo yokubusisa amaFutha aNgcwele:
Isa 61:1-3.6-9
Hubo 89:21-27
Isam 1:5-8
Luka 4:16-21

31 March, Wednesday
purple

Isa 50:4-9a
Hubo 69:8-10.21-22.31-34
Mat 26:14-25

APRIL 2021

1 April, Thursday
white ULwesine oluNgcwele

UDumo
Eks 12:1-8.11-14
Hubo 116:12-18
1Kor 11:23-26
Joha 13:1-15

2 April, Friday
red

(ULwesihlanu oluNgcwele) (Usuku lokuzincitsha)
(Ilanga lokuhlupheka lokufa kukaJesu)
Isa 52:13-53:12
Hubo 31:1.5.11-16.24
Heb 4:14-16; 5:7-9
Joha 18:1-19:42
(Ukuqoqwa komnikelo weziNdawo eziNgcwele)

3 April, Saturday
white UMgqibelo oNgcwele UMlindelo wokuvuka kweNkosi uJesu Kristu ekufeni

UDumo
Gen 1:1-2:2
Hubo 104:1-14.24.35
Gen 22:1-18
Hubo 16:5.8-11
Eks 14:1515:1
Eks 15:1-6.17-18 (Hubo)
Isa 54:5-14
Hubo 30:1-5.10-12
Isa 55:1-11
Isa 12:2-6 (Hubo)
Bhar 3:9-15.32-4:4
Hubo 19:7-10
Hez 36:16-18-28
Hubo 42:2-4; 43:3-4
Roma 6:3-11
Hubo 118:1-2.16-17.22-23
Marko 16:1-7

4 April, Sunday
white ISonto lokuvuka kukaJesu ekufeni

(UMkhosi wePhasika)
UDumo
UMvumukholo
Seb 10:34.37-43
Hubo 118:1-2.16-17.22-23
Kol 3:1-4 kumbe 1Kor 5:6b-8
Joha 20:1-9
Izingoma: eyokungena 87, eyokuzisola 187, eyomnikelo 102, eyokwamukela 280, eyokuphuma 380

5 April, Monday
white

UDumo
UMvumukholo
Seb 2:14.22-33
Hubo 16:1-2.5-11
Mat 28:8-15

6 April, Tuesday
white

UDumo
UMvumukholo
Seb 2:36-41
Hubo 33:4-5.18-22
Joha 20:11-18

7 April, Wednesday
white

UDumo
UMvumukholo
Seb 3:1-10
Hubo 105:1-9
Luka 24:13-35

8 April, Thursday
white

UDumo
UMvumukholo
Seb 3:11-26
Hubo 8:2-9
Luka 24:35-48

9 April, Friday
white

UDumo
UMvumukholo
Seb 4:1-12
Hubo 118:1-4.22-27
Joha 21:1-14

10 April, Saturday
white

UDumo
UMvumukholo
Seb 4:13-21
Hubo 118:1.14-21
Marko 16:9-15

11 April, Sunday
white ISonto lesibili lePhasika

(ISonto lesiHawu sikaNkulunkulu)
UDumo
UMvumukholo
Seb 4:32-35
Hubo 118:2-4.13-15.22-24
1Joha 5:1-6
Joha 20:19-31
Izingoma: eyokungena 90, eyokuzisola 203, eyomnikelo 92, eyokwamukela 296, eyokuphuma 378

12 April, Monday
white

Seb 4:23-31
Hubo 2:1-9
Joha 3:1-8

13 April, Tuesday
white

Seb 4:32-37
Hubo 93:1-2.5
Joha 3:7-15
kumbe Isikhumbuzo sikaMartini wokuqala, uPhapha lomfelukholo red

14 April, Wednesday
white

Seb 5:17-26
Hubo 34:2-9
Joha 3:16-21

15 April, Thursday
white

Seb 5:27-33
Hubo 34:2.9.17-20
Joha 3:31-36

16 April, Friday
white

Seb 5:34-42
Hubo 27:1.4.13-14
Joha 6:1-5

17 April, Saturday
white

Seb 6:1-7
Hubo 33:1-5.18-19
Joha 6:16-21

18 April, Sunday
white ISonto lesithathu lePhasika

UDumo
UMvumukholo
Seb 3:13-19
Hubo 4:2-9
1Joha 2:1-5
Luka 24:35-48
Izingoma: eyokungena 86, eyokuzisola 185, eyomnikelo 91, eyokwamukela 283, eyokuphuma 370

19 April, Monday
white

Seb 6:8-15
Hubo 119:23-30
Joha 6:22-29

20 April, Tuesday
white

Seb 7:51-8:1
Hubo 31:3-8.17.21
Joha 6:30-35
kumbe Isikhumbuzo sikaMarcellinus, umbhishopi white

21 April, Wednesday
white

Seb 8:1-8
Hubo 66:1-7
Joha 6:35-40
kumbe Isikhumbuzo sikaAnselm, umbhishopi lodokotela weBandla white

22 April, Thursday
white

Seb 8:26-40
Hubo 66:8-9.16-17.20
Joha 6:44-51 23

23 April, Friday
white

Seb 9:1-20
Hubo 117:1
2Joha 6:52-59
kumbe Isikhumbuzo sikaGeorge umfelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaAdalbert umbhishopi lomfelukholo red

24 April, Saturday
white

Seb 9:31-42
Hubo 116:12-17
John 6:60-69
kumbe Isikhumbuzo sikaFidelis waseSigmaringen, umpristi lomfelukholo red

25 April, Sunday
white ISonto lesine lePhasika

UDumo
UMvumukholo
Seb 4:8-12
Hubo 118:1.8-9.21-23.26-29
1Joha 3:1-2
Joha 10:11-18
Izingoma: eyokungena 80, eyokuzisola 181, eyomnikelo 92, eyokwamukela 299, eyokuphuma 382

26 April, Monday
white

Seb 11:1-18
Hubo 42:2-3; 43:3-4
Joha 10:1-10

27 April, Tuesday
white

Seb 11:19-26
Hubo 87:1-7
Joha 10:22-30

28 April, Wednesday
white

Seb 12:24-13:5
Hubo 67:2-8
Joha 12:44-50
kumbe Isikhumbuzo sikaPeter Chantel, umpristi lomfelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaLouis Grignion de Montfort, umpristi white

29 April, Thursday
white Isikhumbuzo sikaKhathalina waseSiena isidelamhlaba lodokotela weBandla

Seb 13:13-25
Hubo 89:2-3.21-22.25-27
Joha 13:16-20

30 April, Friday
white

Seb 13:26-33
Hubo 2:6-7.8-9.10-11ab
Joha 14:1-6

MAY 2021

(Inyanga yeRozari)

1 May, Saturday
white Isikhumbuzo sikaJosefa oNgcwele uMmeli wezisebenzi

Seb 13:44-52
Hubo 98:1-4
Joha 14:7-14

2 May, Sunday
white ISonto lesihlanu lePhasika

UDumo
UMvumukholo
Seb 9:26-31
Hubo 22:26-32
1Joha 3:18-24
Joha 15:1-8
Izingoma: eyokungena 99, eyokuzisola 189, eyomnikelo 91, eyokwamukela 285, eyokuphuma 341

3 May, Monday
red UMkhosi kaFiliphu loJakobe abaPhostoli

UDumo
1Kor 15:1-8
Hubo 19:2-5
Joha 14:6-14

4 May, Tuesday
white

Seb 14:19-28
Hubo 145:10-13.21
Joha 14:27-31

5 May, Wednesday
white

Seb 15:1-6
Hubo 122:1-5
Joha 15:1-8

6 May, Thursday
white

Seb 15:7-21
Hubo 96:1-3.10
Joha 15:9-11

7 May, Friday
white

Seb 15:22-31
Hubo 57:8-12
Joha 15:12-17

8 May, Saturday
white

Seb 16:1-10
Hubo 100:1-5
Joha 15:18-21

9 May, Sunday
white ISonto lesithupha lePhasika

UDumo
UMvumukholo
Seb 10:25-26.34-35.44-48
Hubo 98:1-4
1Joha 4:7-10
Joha 15:9-17
Izingoma: eyokungena 86, eyokuzisola 188, eyomnikelo 91, eyokwamukela 299, eyokuphuma 385

10 May, Monday
white

Seb 16:11-15
Hubo 149:1-6.9
Joha 15:26-16:4

11 May, Tuesday
white

Seb 16:22-34
Hubo 138:1-3.7-8
Joha 16:5-11

12 May, Wednesday
white

Seb 17:15.22-18:1
Hubo 148:1-2.11-14
Joha 16:12-15
kumbe Isikhumbuzo sikaNereus loAchilleus abafelukholo red

13 May, Thursday
white Isikhumbuzo sikaMariya uNina kaJesu, iNkosikazi yaseFatima

Seb 18:1-8
Hubo 98:1.2-4
Joha 16:16-20

14 May, Friday
red UMkhosi kaMathiyasi uMphostoli

UDumo
Seb 1:15-17.20-26
Hubo 113:1-8
Joha 15:9-17

15 May, Saturday
white

Seb 18:23-28
Hubo 47:2-3.8-10
Joha 16:23-28

16 May, Sunday
white UMkhosi oMkhulu woKwenyukela kukaJesu ezulwini

UDumo
UMvumukholo
Seb 1:1-11
Hubo 47:1-8
Efe 4:1-13
Marko 16:15-20
Izingoma: eyokungena 106, eyokuzisola 200, eyomnikelo 146, eyokwamukela 289, eyokuphuma 382

Phakathi koMkhosi woKwenyukela kukaJesu ezulwini lowePhentekosti kukhulekelwa ukumanyana kwamaBandla

17 May, Monday
white

Seb 19:1-8
Hubo 68:2-7
Joha 16:29-33

18 May, Tuesday
white

Seb 20:17-27
Hubo 68:10-11.20-21
Joha 17:1-11
kumbe Isikhumbuzo sikaJohane wokuqala uPhapha lomfelukholo red

19 May, Wednesday
white

Seb 20:28-38
Hubo 68:28-29.32-35
Joha 17:11-19

20 May, Thursday
white

Seb 22:30; 23:6-11
Hubo 16:1-11
Joha 17:20-26
kumbe Isikhumbuzo sikaBernadine waseSiena, umpristi white

21 May, Friday
white

Seb 25:13-21
Hubo 103:1-2.11-12.19-20
Joha 21:15-19
kumbe Isikhumbuzo sikaChristopher Magallanes labanye bakhe abafelukholo red

22 May, Saturday
white

Seb 28:16-20.30-31
Hubo 11:4-7
Joha 21:20-25
kumbe Isikhumbuzo sikaRita ongcwele waseCascia white

23 May, Sunday
red UMkhosi wePhentekoste

INkonzo yoMlindelo wePhentekoste:
Gen 11:1-9 kumbe Eks 19:3-8.16-20 kumbe Hez 37:1-14 kumbeJow 2:28-32
Hubo 104:1-2.24-30
Roma 8:22-27
Joha 7:37-39
INkonzo yelanga:
Seb 2:1-11
Hubo 104:1-2.24-25.29-31.34
1Kor 12:3b-7.12-13 kumbe Gal 5:16-25
Joha 15:26-27; 16:12-15
Izingoma: eyokungena 111, eyokuzisola 192, eyomnikelo 125, eyokwamukela 294, eyokuphuma 109

24 May, Monday
white Isikhumbuzo sikaMariya, iVirigo elibusisiweyo, uMama weBandla

Gen 3:9-15.20 kumbe Seb 1:12-14
Hubo 87:1-7
Joha 19:25-34

25 May, Tuesday
green

(Ilanga lokukhulekela iZwekazi lonke laseAfrika)
Ekle 35:1-12
Hubo 50:5-8.14.23
Marko 10:28-31
kumbe Isikhumbuzo sikaGrigori wesikhombisa uPhapha white
kumbe Isikhumbuzo sikaMary Magdalena de Pazzi isidelamhlaba white
kumbe Isikhumbuzo sikaBhede umpristi white

26 May, Wednesday
white Isikhumbuzo sikaFiliphu Neri, umpristi

Ekle 36:1.4-5.10-17
Hubo 79:8-13
Marko 10:32-45

27 May, Thursday
white

Ekle 42:15-25
Hubo 33:2-9
Marko 10:46-52
kumbe Isikhumbuzo sikaAgastini waseKhentabheri umbhishopi white

28 May, Friday
green

Ekle 44:1.9-13
Hubo 149:1-6.9
Marko 11:11-26

29 May, Saturday
green

Ekle 51:12cd-20
Hubo 19:8-11
Marko 11:27-33
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

30 May, Sunday
white UMkhosi oMkhulu woButhathu obuNgcwele

UDumo
UMvumukholo
Dute 4:32-34.39-40
Hubo 33:4-6.9.18-22
Roma 8:14-17
Mat 28:16-20
Izingoma: eyokungena 128, eyokuzisola 189, eyomnikelo 129, eyokwamukela 283, eyokuphuma 383

31 May, Monday
white UMkhosi wokwethekela kukaMariya uElizabethi

UDumo
Zef 3:14-18a kumbe Roma 12:9-16b
Isa 12:2-6 (Hubo)
Luka 1:39-56

JUNE 2021

1 June, Tuesday
red Isikhumbuzo sikaJastini umfelukholo

Tob 2:9-14
Hubo 112:1-2.7-9
Marko 12:13-17

2 June, Wednesday
green

Tob 3:1-11.16-17
Hubo 25:2-9
Marko 12:18-27
kumbe Isikhumbuzo sikaMarcellinus loPhetro abafelukholo red

3 June, Thursday
red Isikhumbuzo sikaCharles Lwanga labanye bakhe abafelukholo

2Makh 7:1-2.9-14
Hubo 124:2-8
Mat 5:1-12

4 June, Friday
green

Tob 11:5-17
Hubo 146:1-2.6-10
Marko 12:35-37

5 June, Saturday
red Isikhumbuzo sikaBonifasi umbhishopi lomfelukholo

Tob 12:1.5-15.20
Tob 13:2.6-8 (Hubo)
Marko 12:38-44

6 June, Sunday
white UMkhosi oMkhulu woMzimba leGazi likaJesu Kristu

UDumo
UMvumukholo
Eks 24:3-8
Hubo 116:12-18
Heb 9:11-15
Marko 14:12-16.22-26
Izingoma: eyokungena 171, eyokuzisola 190, eyomnikelo 529, eyokwamukela 296, eyokuphuma 375

7 June, Monday
green

2Kor 1:1-7
Hubo 34:2-9
Marko 5:1-12

8 June, Tuesday
green

2Kor 1:18-22
Hubo 119:129-135
Mat 5:13-16

9 June, Wednesday
green

2Kor 3:4-11
Hubo 99:5-9
Mat 5:17-19
kumbe Isikhumbuzo sikaEfrayimu umdikoni lodokotela weBandla white

10 June, Thursday
green

2Kor 3:15-4:1-6
Hubo 85:9-14
Mat 5:20-26

11 June, Friday
white UMkhosi oMkhulu weNhliziyo eNgcwele kaJesu

(Sikhulekela ubungcwele bobuPristi)
UDumo
UMvumukholo
Hos 11:1-4.8-9
Isa 12:2-6 (Hubo)
Efe 3:8-19
Joha 19:31-37

12 June, Saturday
white UMkhosi oMkhulu weNhliziyo eMsulwa kaMariya

(UMkhosi weSengamelo sesiFundambhishopi sakoBulawayo)
UDumo
UMvumukholo
2Kor 5:14-21
Hubo 103:1-4.9-12
Luka 2:41-51

13 June, Sunday
green ISonto lesi-11 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Hez 17:22-24
Hubo 92:2-3.13-16
2Kor 5:6-10
Marko 4:26-34
Izingoma: eyokungena 178, eyokuzisola 191, eyomnikelo 240, eyokwamukela 296, eyokuphuma 365

14 June, Monday
green

2Kor 6:1-10
Hubo 98:1-4
Mat 5:38-42

15 June, Tuesday
green

2Kor 8:1-9
Hubo 146:2.5-9
Mat 5:43-48

16 June, Wednesday
green

2Kor 9:6-11
Hubo 112:1-4.9
Mat 6:1-6.16-18

17 June, Thursday
green

2Kor 11:1-11
Hubo 111:1-8
Mat 6:7-15

18 June, Friday
green

2Kor 11:18.21-30
Hubo 34:2-7
Mat 6:19-23

19 June, Saturday
green

2Kor 12:1-10
Hubo 34:8-13
Mat 6:24-34
kumbe Isikhumbuzo sikaRomuald, isidelamhlaba white
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

20 June, Sunday
green ISonto lesi-12 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Jobe 38:1.8-11
Hubo 107:23-31
2Kor 5:14-17
Marko 4:35-41
Izingoma: eyokungena 445, eyokuzisola 191, eyomnikelo 222, eyokwamukela 298, eyokuphuma 375

21 June, Monday
white Isikhumbuzo sikaAloyisi Gonzaga, isidelamhlaba

Gen 12:1-9
Hubo 33:12-13.18-22
Mat 7:1-5

22 June, Tuesday
green

Gen 13:2.5-18
Hubo 15:2-5
Mat 7:6.12-14
kumbe Isikhumbuzo sikaPhawulinosi waseNora umbhishopi white
kumbe Isikhumbuzo sikaJohane Fisher umbhishopi loThomas More abafelukholo red

23 June, Wednesday
green

Gen 15:1-12.17-18
Hubo 105:1-9
Mat 7:15-20

24 June, Thursday
white UMkhosi oMkhulu wokuzalwa kukaJohane uMbhabhathizi

UDumo
UMvumukholo
INkonzo yoMlindelo:
Jer 1:4-10
Hubo 71:1-6.15-17
1Pet 1:8-12
Luka 1:5-17
INkonzo yelanga:
Isa 49:1-6
Hubo 139:1-3.13-15
Seb 13:22-26
Luka 1:57-66.80
Izingoma: eyokungena 445, eyokuzisola 185, eyomnikelo 222, eyokwamukela 292, eyokuphuma 346

25 June, Friday
green

Gen 17:1.9-10.15-22
Hubo 128:1-5
Mat 8:1-4

26 June, Saturday
green

Gen 18:1-5
Luka 1:46-55 (Hubo)
Mat 8:5-17
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

27 June, Sunday
green ISonto lesi-13 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Hla 1:13-15; 2:23-25
Hubo 30:2-6.11-13
2Kor 8:7-9.13-15
Marko 5:21-43
Izingoma: eyokungena 180, eyokuzisola 186, eyomnikelo 231, eyokwamukela 280, eyokuphuma 360

28 June, Monday
red

Gen 18:16-33
Hubo 103:1-4.8-11
Mat 8:18-22
kumbe Isikhumbuzo sikaIrenewu umbhishopi, lomfelukholo white

29 June, Tuesday
red UMkhosi oMkhulu wabaPhostoli uPhetro loPhawuli

UDumo
UMvumukholo
INkonzo yoMlindelo:
Seb 3:1-10
Hubo 19:2-5
Gal 1:11-20
Joha 21:15-19
INkonzo yelanga:
Seb 12:1-11
Hubo 34:1-8
2Tim 4:6-8.17-18
Mat 16:13-19
(Ukuqoqwa komnikelo wokuncedisa uPhapha emsebenzini wakhe)

30 June, Wednesday
green

Gen 21:5.8-20
Hubo 34:7-13
Mat 8:28-34

JULY 2021

(Inyanga yokukhulekela izibizelo AmaPharishi lamaMishini lezimuli, khulekelani izibizelo ezitshiyeneyo viki ngeviki)

1 July, Thursday
green

Gen 22:1-19
Hubo 115:1-9
Mat 9:1-8

2 July, Friday
green

Gen 23:1-4.19; 24:1-8.62-67
Hubo 106:1-5
Mat 9:9-13

3 July, Saturday
red UMkhosi kaThomasi uMphostoli

UDumo
Efe 2:19-22
Hubo 117:1-2
Joha 20:24-29

4 July, Sunday
green ISonto lesi-14 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Hez 2:2-5
Hubo 123:1-4
2Kor 12:7-10
Marko 6:1-6
Izingoma: eyokungena 168, eyokuzisola 199, eyomnikelo 234, eyokwamukela 285, eyokuphuma 345

5 July, Monday
green

Gen 28:10-22
Hubo 91:1-4.14-15
Mat 9:18-26
kumbe Isikhumbuzo sikaAnthoni Zakhariya umpristi white

6 July, Tuesday
green

Gen 32:23-33
Hubo 17:1-3.6-8.15
Mat 9:32-38
kumbe Isikhumbuzo sikaMariya Goretti umfelukholo red

7 July, Wednesday
green

Gen 41:55-57; 42:5-7.17-24
Hubo 33:2-3.10-11.18-19
Mat 10:1-7

8 July, Thursday
green

Gen 44:18-29; 45:1-5
Hubo 105:16-21
Mat 10:7-15

9 July, Friday
green

Gen 46:1-7.28-30
Hubo 37:3-4.18-19.27-28.39-40
Mat 10:16-23
kumbe Isikhumbuzo sikaAgastini Zhao Rong umpristi labanye bakhe abafelukholo red

10 July, Saturday
green

Gen 49:29-32; 50:15-26
Hubo 105:1-7
Mat 10:24-33
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

11 July, Sunday
green ISonto lesi-15 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Amos 7:12-15
Hubo 85:9-14
Efe 1:3-14
Marko 6:7-13
Izingoma: eyokungena 179, eyokuzisola 183, eyomnikelo 232, eyokwamukela 281, eyokuphuma 341

12 July, Monday
green

Eks 1:8-14.22
Hubo 124:1-8
Mat 10:34-11:1

13 July, Tuesday
green

Eks 2:1-15
Hubo 69:3.14.30--34
Mat 11:20-24
kumbe Isikhumbuzo sikaHenry white

14 July, Wednesday
green

Eks 3:1-6.9-12
Hubo 103:1-7
Mat 11:25-27

15 July, Thursday
white Isikhumbuzo sikaBonaventsha umbhishopi lodokotela weBandla

Eks 3:13-20
Hubo 105:1.5.8-9.24-27
Mat 11:28-30

16 July, Friday
green

Eks 11:10-12:14
Hubo 116:12-18
Mat 12:1-8
kumbe Isikhumbuzo sikaMariya uNina kaJesu iNkosikazi yaseKhameli white

17 July, Saturday
green

Eks 12:37-42
Hubo 136:1.23-24.10-15
Mat 12:14-21
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

18 July, Sunday
green ISonto lesi-16 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Jer 23:1-6
Hubo 23:1-6
Efe 2:13-18
Marko 6:30-34
Izingoma: eyokungena 178, eyokuzisola 198, eyomnikelo 418, eyokwamukela 280, eyokuphuma 355

19 July, Monday
green

Eks 14:5-18
Eks 15:1-6 (Hubo)
Mat 12:38-42

20 July, Tuesday
green

Eks 14:21-15:1
Eks 15:8-12.17 (Hubo)
Mat 12:46-50
kumbe Isikhumbuzo sikaApollinari umbhishopi lomfelukholo red

21 July, Wednesday
green

Eks 16:1-5.9-15
Hubo 78:18-19.23-28
Mat 13:1-9
kumbe Isikhumbuzo sikaLorensi waseBrindisi umpristi lodokotela weBandla white

22 July, Thursday
white UMkhosi kaMariya Magadalena

UDumo
2Kor 5:14-17
Hubo 63:1-8
Joha 20:1-2.11-18

23 July, Friday
green

Eks 20:1-17
Hubo 19:8-11
Mat 13:18-23
kumbe Isikhumbuzo sikaBrijithi waseSweden isidelamhlaba white

24 July, Saturday
green

Eks 24:3-8
Hubo 50:1-6.14-15
Mat 13:24-30
kumbe Isikhumbuzo sikaSharbel Makhlouf umpristi white
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

25 July, Sunday
green ISonto lesi-17 lomnyaka

(ISonto lokukhulekela izibizelo)
UDumo
UMvumukholo
2Kho 4:42-44
Hubo 145:10-11.15-18
Efe 4:1-6
Joha 6:1-15
Izingoma: eyokungena 176, eyokuzisola 200, eyomnikelo 538, eyokwamukela 296, eyokuphuma 371
(Ukuqoqwa komnikelo wabafundela ubupristi)

26 July, Monday
white Isikhumbuzo sikaJowakhimu loAnna, abazali beVirigo elibusisiweyo uMariya

Eks 32:15-24.30-34
Hubo 106:19-23
Mat 13:31-35

27 July, Tuesday
green

Eks 33:7-11; 34:5-9.28
Hubo 103:6-13
Mat 13:36-43

28 July, Wednesday
green

Eks 34:29-35
Hubo 99:5-9
Mat 13:44-46

29 July, Thursday
white Isikhumbuzo sikaMartha

Eks 40:16-21.34-38
Hubo 84:3-8.11
Joha 11:19-27 kumbe Luka 10:38-42

30 July, Friday
green

Levi 23:1.4-11.15-16.27.34-37
Hubo 81:3-6.10-11
Mat 13:54-58
kumbe Isikhumbuzo sikaPhetro Kristologu umbhishopi lodokotela weBandla white

31 July, Saturday
white Isikhumbuzo sikaIgnasiyo waseLoyola umpristi

Levi 25:1.8-17
Hubo 67:2-8
Mat 14:1-12

AUGUST 2021

INkonzo yokubonga isivuno ingenziwa ekupheleni kuka-August. IsiFundambhishopi sakoBulawayo sigubha usuku lokwenyuselwa kukaMariya ezulwini mhlaka 15 August. Kuzabuthanwa e-Our Lady of Fatima, ePumula South, koBulawayo kuqalisa ngoLwesihlanu ntambama mhlaka 13 August kuze kube ngeSonto mhlaka 15 August.

1 August, Sunday
green ISonto lesi-18 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Eks 16:2-4.12-15
Hubo 78:3-4.23-25.54
Efe 4:17.20-24
Joha 6:24-35
Izingoma: eyokungena 133, eyokuzisola 191, eyomnikelo 146, eyokwamukela 281, eyokuphuma 375

2 August, Monday
green

Nani 11:4b-15
Hubo 81:12-17
Mat 14:13-21
kumbe Isikhumbuzo sikaYusebhawusi umbhishopi white
kumbe Isikhumbuzo sikaPhetro Juliyeni Eymard umpristi white

3 August, Tuesday
green

Nani 12:1-13
Hubo 51:3-7.12-13
Mat 14:22-36

4 August, Wednesday
white Isikhumbuzo sikaJohane Vianey umpristi

Nani 13:1-2.25; 14:1.26-29.34-35
Hubo 106:6-7.13-14.21-23
Mat 15:21-28

5 August, Thursday
green

Nani 20:1-13
Hubo 95:1-2.6-9
Mat 16:13-23
Ilanga lokubusiswa kweCawe i-St.Mariya Majore eRoma white

6 August, Friday
white UMkhosi wokuKhazimuliswa kweNkosi uJesu Kristu

UDumo
Dan 7:9-10.13-14
Hubo 97:1-2.5-6.9
2Pet 1:16-19
Marko 9:2-10

7 August, Saturday
green

Dute 6:4-13
Hubo 18:2-4.47.51
Mat 17:14-20
kumbe Isikhumbuzo sikaPhapha uSixtus II labanye bakhe abafelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaCajetan umpristi white
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

8 August, Sunday
green ISonto lesi-19 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
1Kho 19:4-8
Hubo 34:2-9
Efe 4:30-5:2
Joha 6:41-51
Izingoma: eyokungena 175, eyokuzisola 204, eyomnikelo 251, eyokwamukela 282, eyokuphuma 362

9 August, Monday
green

Dute 10:12-22
Hubo 147:12-15.19-20
Mat 17:22-27
kumbe Isikhumbuzo sikaTheresa Benedicta wesiPhambano isidelamhlaba lomfelukholo red

10 August, Tuesday
red UMkhosi kaLorensi umdikoni lomfelukholo

UDumo
2Kor 9:6-10
Hubo 112:1-2.5-9
Joha 12:24-26

11 August, Wednesday
white Isikhumbuzo sikaKlara, isidelamhlaba

Dute 34:1-12
Hubo 66:1-5.8.16-17
Mat 18:15-20

12 August, Thursday
green

Josh 3:7-17
Hubo 114:1-6
Mat 18:21-19:1
kumbe Isikhumbuzo sikaJane Frances de Chantal isidelamhlaba white

13 August, Friday
green

Josh 24:1-13
Hubo 136:1-3.16-18.21-24
Mat 19:3-12
kumbe Isikhumbuzo sikaPontiyamu uPhapha loHipolitu umpristi abafelukholo red

14 August, Saturday
red Isikhumbuzo sikaMaximiliyeni Kolbe, umpristi lomfelukholo

(Kuhanjwa eOur Lady of Fatima ePumula South)
Josh 24:14-29
Hubo 16:1-2.5-8.11
Mat 19:13-15

15 August, Sunday
white UMkhosi oMkhulu woKwenyuselwa kukaMariya ezulwini

UDumo
UMvumukholo
INkonzo yoMlindelo:
1Lan 15:3-4.15-16; 16:1-2
Hubo 132:6-14
1Kor 15:54-57
Luka 11:27-28
INkonzo yelanga:
Isam 11:19; 12:1-6.10
Hubo 45:9-11.15
1Kor 15:20-27
Luka 1:39-56
Izingoma: eyokungena 174, eyokuzisola 195, eyomnikelo 238, eyokwamukela 290, eyokuphuma 359

16 August, Monday
green

Hlu 2:11-19
Hubo 106:34-40.43-44
Mat 19:16-22
kumbe Isikhumbuzo sikaStefani waseHungary white

17 August, Tuesday
green

Hlu 6:11-24
Hubo 85:8-13
Mat 19:23-30

18 August, Wednesday
green

Hlu 9:6-15
Hubo 21:1-6
Mat 20:1-16
kumbe Isikhumbuzo sikaVictoria Rasaomanarivo white

19 August, Thursday
green

Hlu 11:29-39
Hubo 40:4-9
Mat 22:1-14
kumbe Isikhumbuzo sikaJohane Yudzi umpristi white

20 August, Friday
white Isikhumbuzo sikaBernadi umpristi lodokotela weBandla

Ruthe 1:1-6.14-16.22
Hubo 146:5-10
Mat 22:34-40

21 August, Saturday
white Isikhumbuzo sikaPhapha uPhiyo wetshumi

Ruthe 2:1-3.8-11; 4:13-17
Hubo 128:1-5
Mat 23:1-12

22 August, Sunday
green ISonto lesi-21 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Josh 24:1-2.15-18
Hubo 34:2-3.16-23
Efe 5:21-32
Joha 6:60-69
Izingoma: eyokungena 133, eyokuzisola 41, eyomnikelo 244, eyokwamukela 288, eyokuphuma 337

23 August, Monday
green

1Tes 1:1-5.8b-10
Hubo 149:1-2.3-4.5+6a.+9b
Mat 23:13-22

24 August, Tuesday
red UMkhosi kaBartholomewu uMphostoli

UDumo
Isam 21:9b-14
Hubo 145:10-13.17-18
Joha 1:45-51

25 August, Wednesday
green

1Tes 2:9-13
Hubo 139:7-12
Mat 23:27-32
kumbe Isikhumbuzo sikaLouis waseFrance white
kumbe Isikhumbuzo sikaJosefa Calasanz umpristi white

26 August, Thursday
green

1Tes 3:7-13
Hubo 90:3-4.12-14.17
Mat 24:42-51

27 August, Friday
white Isikhumbuzo sikaMonika

1Tes 4:1-8
Hubo 97:1.2.5-6.10-12
Mat 25:1-13

28 August, Saturday
white Isikhumbuzo sikaAgastini umbhishopi lodokotela weBandla

1Tes 4:9-11
Hubo 98:1.7-9
Mat 25:14-30

29 August, Sunday
green ISonto lesi-22 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Dute 4:1-2.6-8
Hubo 15:2-5
Jak 1:17-22.27
Marko 7:1-8.14-15.21-23
Izingoma: eyokungena 406, eyokuzisola 187, eyomnikelo 223, eyokwamukela 291, eyokuphuma 387

30 August, Monday
green

1Tes 4:13-18
Hubo 96:1-5.11-13
Luka 4:16-30

31 August, Tuesday
green

(Ukubusiswa kwe-St. Mary's Cathedral Basilica koBulawayo)
1Tes 5:1-6.9-11
Hubo 27:1.4.13-14
Luka 4:31-37

SEPTEMBER 2021

(Inyanga yeBhayibhili)

1 September, Wednesday
green

Kol 1:1-8
Hubo 52:8-9
Luka 4:38-44

2 September, Thursday
green

Kol 1:9-14
Hubo 98:2-6
Luka 5:1-11

3 September, Friday
white Isikhumbuzo sikaGrigori oMkhulu, uPhapha lodokotela weBandla

Kol 1:15-20
Hubo 100:1-5
Luka 5:33-39

4 September, Saturday
green

Kol 1:21-23
Hubo 54:1-6
Luka 6:1-5
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

5 September, Sunday
green ISonto lesi-23 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Isa 35:4-7
Hubo 146:7-10
Jak 2:1-5
Marko 7:31-37
Izingoma: eyokungena 445, eyokuzisola 181, eyomnikelo 247, eyokwamukela 295, eyokuphuma 344

6 September, Monday
green

Kol 1:24-2:3
Hubo 62:6-9
Luka 6:6-11

7 September, Tuesday
Kol 2:6-15
Hubo 145:1-2.8-11
Luka 6:12-19

8 September, Wednesday
white UMkhosi wokuzalwa kukaMariya

UDumo
Mika 5:2-5 kumbe Roma 8:28-30
Hubo 13:5-6
Mat 1:1-23

9 September, Thursday
green

Kol 3:12-17
Hubo 150:1-6
Luka 6:27-38

10 September, Friday
green

1Tim 1:1-2.12-14
Hubo 16:1-2.5-11
Luka 6:39-42

11 September, Saturday
green

1Tim 1:15-17
Hubo 113:1-7
Luka 6:43-49
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

12 September, Sunday
green ISonto lesi-24 lomnyaka

(Isikhumbuzo sokugcotshwa kukaMhlekazi oMkhulu wesiFundambhishopi esikhulu sakoBulawayo uAlex Thomas Kaliyanil SVD)
UDumo
UMvumukholo
Isa 50:5-9
Hubo 116:1-9
Jak 2:14-18
Marko 8:27-35
Izingoma: eyokungena 170, eyokuzisola 190, eyomnikelo 222, eyokwamukela 290, eyokuphuma 388

13 September, Monday
white Isikhumbuzo sikaJohane Chrysostomu umbhishopi lodokotela weBandla

1Tim 2:1-8
Hubo 28:2.7-9
Luka 7:1-10

14 September, Tuesday
red UMkhosi wokuNqoba kwesiPhambano esiNgcwele

UDumo
Nani 21:4-9
Hubo 78:1-2.34-38
Fil 2:6-11
Joha 3:13-17

15 September, Wednesday
white Isikhumbuzo sikaMariya uMama woBuhlungu

Heb 5:7-9
Hubo 31:1-5.14-15.19
Joha 19:25-27 kumbe Luka 2:33-35

16 September, Thursday
red Isikhumbuzo sikaKhoneliyo uPhapha lesikaSipriyani umbhishopi abafelukholo

1Tim 4:12-16
Hubo 111:7-10
Luka 7:36-50

17 September, Friday
green

1Tim 6:2-12
Hubo 49:5-9.16-19
Luka 8:1-3
kumbe Isikhumbuzo sikaRobathi Berlamino umbhishopi lodokotela weBandla white

18 September, Saturday
green

1Tim 6:13-16
Hubo 100:1-5
Luka 8:4-15
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

19 September, Sunday
green ISonto lesi-25 lomnyaka

(ISonto lokusakaza iNdaba eziNhle)
UDumo
UMvumukholo
Hla 2:12.17-20
Hubo 54:3-8
Jak 3:16-4:3
Marko 9:30-37
Izingoma: eyokungena 169, eyokuzisola 202, eyomnikelo 228, eyokwamukela 283, eyokuphuma 381

20 September, Monday
red Isikhumbuzo sikaAndreya Kim Taegon umpristi loPhawuli Chong Hasang umfundisi labanye babo abafelukholo

Ezra 1:1-6
Hubo 126:1-6
Luka 8:16-18

21 September, Tuesday
red UMkhosi kaMathewu uMphostoli

UDumo
Efe 4:1-7.11-13
Hubo 19:1-4
Mat 9:9-13

22 September, Wednesday
green

Ezra 9:5-9
Tob 13:2.6 (Hubo)
Luka 9:1-6

23 September, Thursday
white Isikhumbuzo sikaPadre Phiyo wasePietrelcina, umpristi

Hag 1:1-8
Hubo 149:1-2.3-4.5+6a+9b
Luka 9:7-9

24 September, Friday
green

Hag 2:1-9
Hubo 43:1-4
Luka 9:18-22

25 September, Saturday
green

Zek 2:1-5.10-11
Jer 31:10-13 (Hubo)
Luka 9:43-45
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

26 September, Sunday
green ISonto lesi-26 lomnyaka

(ISonto leBhayibhili)
UDumo
UMvumukholo
Nani 11:25-29
Hubo 19:7-13
Jak 5:1-6
Marko 9:38-48
Izingoma: eyokungena 180, eyokuzisola 197, eyomnikelo 241, eyokwamukela 285, eyokuphuma 362

27 September, Monday
white Isikhumbuzo sikaVincenti de Phawuli, umpristi

Zek 8:1-8
Hubo 102:15-20.28.21-22
Luka 9:46-50

28 September, Tuesday
green

Zek 8:20-23
Hubo 87:1-7
Luka 9:51-56
kumbe Isikhumbuzo sikaWensesilawusi umfelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaLawrence Ruiz labanye bakhe abafelukholo red

29 September, Wednesday
white UMkhosi wezithunywa eziNkulu uMikhayeli loGabriyeli loRafayeli

UDumo
Dan 7:9-10.13-14 kumbe Isam 12:7-12
Hubo 138:1-5
Joha 1:47-51

30 September, Thursday
white Isikhumbuzo sikaJeromu umpristi lodokotela weBandla

Neh 8:1-12
Hubo 19:7-10
Luka 10:1-12

OCTOBER 2021

(Inyanga yokwandiswa kweVangeli, Inyanga yeRozari)

Inyanga yodwendwe lokuya eGrotto Empandeni Mission, ePlumtree. Kuqalwa ngoHambo oluNgcwele kusukelwa eSt. Theresa Mission, ePlumtree ngoLwesine 30 September ngo-7 ntambama. Kuhanjwa ngenyawo 33km, kukhulekwa ubusuku bonke Empandeni, kuqala ngoLwesihlanu 1 October ngo-3 emini kuze kube ngoMgqibelo ekuseni. Kulandelwa uhlelo lweminyaka yonke.

1 October, Friday
white Isikhumbuzo sikaTheresa womntwana uJesu isidelamhlaba lodokotela weBandla

(Kuhanjwa ePilgrimage Empandeni)
Isa 66:10-14
Hubo 131:1-3
Mat 18:1-5

2 October, Saturday
white Ilanga lezithunywa ezisilondolozayo

Eks 23:20-23
Hubo 91:1-6.10-11
Mat 18:1-5.10

3 October, Sunday
green ISonto lesi-27 lomnyaka

(ISonto lokukhulekela ukunakekelwa kweMvelo)
UDumo
UMvumukholo
Gen 2:18-24
Hubo 128:1-6
Heb 2:9-11
Marko 10:2-16
Izingoma: eyokungena 478, eyokuzisola 205, eyomnikelo 479, eyokwamukela 477, eyokuphuma 481

4 October, Monday
white Isikhumbuzo sikaFransisi waseAsisi isidelamhlaba

Jona 1:1-2:1.10
Jona 2:2-4.7 (Hubo)
Luka 10:25-37

5 October, Tuesday
green

Jona 3:1-10
Hubo 130:1-4.7-8
Luka 10:38-42

6 October, Wednesday
green

Jona 4:1-11
Hubo 86:3-6.9-10
Luka 11:1-4
kumbe Isikhumbuzo sikaBruno umpristi white

7 October, Thursday
white Ilanga leNkosikazi yeRozari

Mal 3:13-4:2
Hubo 1:1-6
Luka 11:5-13

8 October, Friday
green

Jow 1:13-15; 2:1-2
Hubo 9:1-2.5.15.7-8
Luka 11:15-26

9 October, Saturday
green

Jow 3:12-21
Hubo 97:1-2.5-6.11-12
Luka 11:27-28
kumbe Isikhumbuzo sikaDenisi umbhishopi labanye bakhe abafelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaJohane Renadhi umpristi white
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

10 October, Sunday
green ISonto lesi-28 lomnyaka

(ISonto lokucela izulu)
UDumo
UMvumukholo
Hla 7:7-11
Hubo 90:12-17
Heb 4:12-13
Marko 10:17-30
Izingoma: eyokungena 179, eyokuzisola 189, eyomnikelo 529, eyokwamukela 287, eyokuphuma 347

11 October, Monday
green

Roma 1:1-7
Hubo 98:1-4
Luka 11:29-32
kumbe Isikhumbuzo sikaPhapha uJohane oNgcwele wesi-XXIII white

12 October, Tuesday
green

Roma 1:16-25
Hubo 19:1-4
Luka 11:37-41

13 October, Wednesday
green

Roma 2:1-11
Hubo 62:1-8
Luka 11:42-46

14 October, Thursday
green

Roma 3:21-30
Hubo 130:1-6
Luka 11:47-54
kumbe Isikhumbuzo sikaKhalistusi uPhapha lomfelukholo red

15 October, Friday
white Isikhumbuzo sikaTheresa waseAvila isidelamhlaba lodokotela weBandla

Roma 4:1-8
Hubo 32:1-2.5.11
Luka 12:1-7

16 October, Saturday
green

Roma 4:13.16-18
Hubo 105:6-9.42-43
Luka 12:8-12
kumbe Isikhumbuzo sikaHedwigiwhite
kumbe Isikhumbuzo sikaMargaret Mary Alacoque isidelamhlaba white
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

17 October, Sunday
green ISonto lesi-29 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Isa 53:10-11
Hubo 33:4-5.18-22
Heb 4:14-16
Marko 10:35-45
Izingoma: eyokungena 178, eyokuzisola 188, eyomnikelo 246, eyokwamukela 293, eyokuphuma 338

18 October, Monday
red UMkhosi kaLuka umVangeli

UDumo
2Tim 4:10-17
Hubo 145:10-13.17-18
Luka 10:1-9

19 October, Tuesday
green

Roma 5:12.15-21
Hubo 40:6-9.16
Luka 12:35-38
kumbe Isikhumbuzo sikaJohane de Brebeuf loIsaac Jogues abapristi labanye babo abafelukholo red

20 October, Wednesday
green

Roma 6:12-18
Hubo 124:1-8
Luka 12:39-48
kumbe Isikhumbuzo sikaPhawuli wesiPhambano umpristi white

21 October, Thursday
green

Roma 6:19-23
Hubo 1:1-6
Luka 12:49-53

22 October, Friday
green

Roma 7:18-25a
Hubo 119:66-68.76-77.93-94
Luka 12:54-59
kumbe Isikhumbuzo sikaPhapha uJohane Phawuli IIwhite

23 October, Saturday
green

Roma 8:1-11
Hubo 24:1-6
Luka 13:1-9
kumbe Isikhumbuzo sikaJohane waseCapistrano umpristi white
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

24 October, Sunday
green ISonto lesi-30 lomnyaka

(Ukukhulekela ukwandiswa kweVangeli)
UDumo
UMvumukholo
Jer 31:7-9
Hubo 126:1-6
Heb 5:1-6
Marko 10:46-52
Izingoma: eyokungena 133, eyokuzisola 199, eyomnikelo 245, eyokwamukela 295, eyokuphuma 365
(Ukuqoqwa komnikelo wokwandiswa kweVangeli)

25 October, Monday
green

Roma 8:12-17
Hubo 68:1-6.19-20
Luka 13:10-17

26 October, Tuesday
green

Roma 8:18-25
Hubo 126:1-6
Luka 13:18-21

27 October, Wednesday
green

Roma 8:26-30
Hubo 13:3-6
Luka 13:22-30

28 October, Thursday
red UMkhosi kaSimoni loJuda abaPhostoli

UDumo
Efe 2:19-22
Hubo 19:1-4
Luka 6:12-16

29 October, Friday
green

Roma 9:1-5
Hubo 147:12-15.19-20
Luka 14:1-6

30 October, Saturday
green

Roma 11:1-2.11-12.25-29
Hubo 94:12-18
Luka 14:1.7-11
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

31 October, Sunday
green ISonto lesi-31 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Dute 6:2-6
Hubo 18:1-3.46.50
Heb 7:23-28
Marko 12:28-34
Izingoma: eyokungena 173, eyokuzisola 193, eyomnikelo 231, eyokwamukela 299, eyokuphuma 343

NOVEMBER 2021

1 November, Monday
white

Roma 11:29-36
Hubo 69:29-36
Luka 14:12-14

2 November, Tuesday
purple Ilanga lokukhulekela abasitshiyayo

Hla 3:1-9
Hubo 24:1-6
Roma 5:5-1
1Joha 6:37-40

3 November, Wednesday
green

Roma 13:8-10
Hubo 112:1-5.9
Luka 14:25-33
kumbe Isikhumbuzo sikaMartini de Porres white

4 November, Thursday
white Isikhumbuzo sikaCharles Borromeyo umbhishopi

Roma 14:7-12
Hubo 27:1.4.13-14
Luka 15:1-10

5 November, Friday
green

Roma 15:14-21
Hubo 98:1-4
Luka 16:1-8

6 November, Saturday
green

Roma 16:3-9.16.22-27
Hubo 145:2-5.10-11
Luka 16:9-15
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

7 November, Sunday
white UMkhosi oMkhulu wabaNgcwele bonke

UDumo
UMvumukholo
Isam 7:2-4.9-14
Hubo 24:1-6
1Joha 3:1-3
Mat 5:1-12
Izingoma: eyokungena 538, eyokuzisola 204, eyomnikelo 557, eyokwamukela 299, eyokuphuma 342

8 November, Monday
green

Hla 1:1-7
Hubo 139:1-10
Luka 17:1-6

9 November, Tuesday
white UMkhosi wokukhumbula ukubusiswa kweCawe LaseLatherani eRoma

UDumo
Hez 47:1-2.8-9.12
Hubo 46:1-8
1Kor 3:9-11.16-17
Joha 2:13-22

10 November, Wednesday
white Isikhumbuzo sikaLeyo oMkhulu, uPhapha lodokotela weBandla

Hla 6:1-11
Hubo 82:3-7
Luka 17:11-19

11 November, Thursday
white Isikhumbuzo sikaMartini waseTours umbhishopi

Hla 7:22-8:1
Hubo 119:89-91.130.135.175
Luka 17:20-25

12 November, Friday
red Isikhumbuzo sikaJosafati umbhishopi lomfelukholo

Hla 13:1-9
Hubo 19:1-4
Luka 17:26-37

13 November, Saturday
white Isikhumbuzo sikaFrancis Xavier Cabrini isidelamhlaba

Hla 18:14-16; 19:6-9
Hubo 105:2-3.36-37.42-43
Luka 18:1-8

14 November, Sunday
green ISonto lesi-33 lomnyaka

UDumo
UMvumukholo
Dan 12:1-3
Hubo 16:5.8-11
Heb 10:11-14.18
Marko 13:24-32
Izingoma: eyokungena 447, eyokuzisola 181, eyomnikelo 409, eyokwamukela 294, eyokuphuma 346

15 November, Monday
green

1Makh 1:10-15.41-43.54-57.62-63
Hubo 119:53.61.134.150.155.158
Luka 18:35-43
kumbe Isikhumbuzo sikaAlbert oMkhulu, umbhishopi lodokotela weBandla white

16 November, Tuesday
green

2Makh 6:18-31
Hubo 3:1-6
Luka 19:1-10
kumbe Isikhumbuzo sikaMargaret waseScotland white
kumbe Isikhumbuzo sikaGertrude isidelamhlaba white

17 November, Wednesday
white Isikhumbuzo sikaElizabethi waseHungary isidelamhlaba

2Makh 7:1.20-31
Hubo 17:1.5-6.8.15
Luka 19:11-28

18 November, Thursday
green

1Makh 2:15-29
Hubo 50:1-2.5-6.14-15
Luka 19:41-44
Ilanga lokukhumbula ukubusiswa kwamaCawe likaPhetro lelikaPhawuli eRoma white

19 November, Friday
green

1Makh 4:36-37.52-59
1Lan 29:10-12 (Hubo)
Luka 19:45-48

20 November, Saturday
green

1Makh 6:1-13
Hubo 9:1-5.15.18
Luka 20:27-40
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

21 November, Sunday
white UMkhosi oMkhulu kaJesu Kristu iNkosi yeZulu loMhlaba

UDumo
UMvumukholo
Dan 7:13-14
Hubo 93:1-2.5
Isam 1:5-8
Joha 18:33-37
Izingoma: eyokungena 133, eyokuzisola 198, eyomnikelo 140, eyokwamukela 287, eyokuphuma 362

22 November, Monday
red Isikhumbuzo sikaSisiliya isidelamhlaba lomfelukholo

Dan 1:1-6.8-20
XhuDan 1:29-34 (Hubo)
Luka 21:1-4

23 November, Tuesday
green

Dan 2:31-45
XhuDan 1:35-39 (Hubo)
Luka 21:5-11
kumbe Isikhumbuzo sikaClement I uPhapha lomfelukholo red
kumbe Isikhumbuzo sikaColumbani isidelamhlaba white

24 November, Wednesday
red Isikhumbuzo sikaAndreya Dung-Lac, umpristi, labanye bakhe abafelukholo

Dan 5:1-6.13-17.23-28
XhuDan 1:40-45 (Hubo)
Luka 21:12-19

25 November, Thursday
green

Dan 6:12-28
XhuDan 1:46-52 (Hubo)
Luka 21:20-28
kumbe Isikhumbuzo sikaCatherine waseAlezandriya, isidelamhlaba lomfelukholo red

26 November, Friday
green

Dan 7:2-14
XhuDan 1:53-59 (Hubo)
Luka 21:29-33

27 November, Saturday
green

Dan 7:15-27
XhuDan 1:60-65 (Hubo)
Luka 21:34-36
kumbe UMgqibelo wesikhumbuzo seVirigo elibusisiweyo uMariya white

UKUQALA KOMNYAKA KALUKA - ISIGABA C

Phakathi kweviki isigaba II

28 November, Sunday
purple ISonto lokuqala lokulindela ukuza koMsindisi

UMvumukholo
Jer 33:14-16
Hubo 25:4-5.8-10.14
1Tes 3:12-4:2
Luka 21:25-28.34-36
Izingoma: eyokungena 8, eyokuzisola 181, eyomnikelo 6, eyokwamukela 281, eyokuphuma 375

29 November, Monday
purple

Isa 2:1-5
Hubo 122:1-9
Mat 8:5-11

30 November, Tuesday
red UMkhosi kaAndreya uMphostoli

UDumo
Roma 10:9-18
Hubo 19:1-4
Mat 4:18-22

DECEMBER 2021

1 December, Wednesday
purple

Isa 25:6-10
Hubo 23:1-6
Mat 15:29-37

2 December, Thursday
purple

Isa 26:1-6
Hubo 118:1.8-9.19-21.25-27
Mat 7:21.24-27

3 December, Friday
white Isikhumbuzo sikaFransisi Zeviya umpristi

1Kor 9:16-19.22-23
Hubo 117:1-2
Marko 16:15-20

4 December, Saturday
purple

Isa 30:19-26
Hubo 147:1-6
Mat 9:35-10:1.5-8
kumbe Isikhumbuzo sikaJohane Damasane, umpristi lodokotela weBandla white

5 December, Sunday
purple ISonto lesibili lokulindela ukuza koMsindisi

UMvumukholo
Bhar 5:1-9
Hubo 126:1-6
Fil 1:4-11
Luka 3:1-6
Izingoma: eyokungena 8, eyokuzisola 187, eyomnikelo 2, eyokwamukela 283, eyokuphuma 343

6 December, Monday
purple

Isa 35:1-10
Hubo 85:8-13
Luka 5:17-26
kumbe Isikhumbuzo sikaNicholas umbhishopi white

7 December, Tuesday
white Isikhumbuzo sikaAmbrosi umbhishopi lodokotela weBandla

Isa 40:1-11
Hubo 96:1-3.10-13
Mat 18:12-14

8 December, Wednesday
white UMkhosi oMkhulu wokwemulwa okungelacala kukaMariya

UDumo
UMvumukholo
Gen 3:9-15.20
Hubo 98:1-4
Efe 1:3-6.11-12
Luka 1:26-38

9 December, Thursday
purple

Isa 41:13-20
Hubo 145:1.9-13
Mat 11:11-15
kumbe Isikhumbuzo sikaJowana Diego isidelamhlaba white

10 December, Friday
purple

Isa 48:17-19
Hubo 1:1-6
Mat 11:16-19
Ilanga leNkosikazi yaseLoreto white

11 December, Saturday
purple

Ekle 48:1-4.9-11
Hubo 80:1-2.14-18
Mat 17:9-13
kumbe Isikhumbuzo sikaDamasusi wokuqala, uPhapha white

12 December, Sunday
purple ISonto lesithathu lokulindela ukuza koMsindisi

UMvumukholo
Zef 3:14-18
Isa 12:2-6 (Hubo)
Fil 4:4-7
Luka 3:10-18
Izingoma: eyokungena 2, eyokuzisola 200, eyomnikelo 218, eyokwamukela 289, eyokuphuma 348

13 December, Monday
red Isikhumbuzo sikaLusiya isidelamhlaba lomfelukholo

Nani 24:2-7.15-17
Hubo 25:4-9
Mat 21:23-27

14 December, Tuesday
white Isikhumbuzo sikaJohane wesiPhambano umpristi lodokotela weBandla

Zef 3:1-2.9-13
Hubo 34:1-2.5-6.16-18.22
Mat 21:28-32

15 December, Wednesday
purple

Isa 45:6-8.18.21-25
Hubo 85:8-13
Luka 7:18-23

16 December, Thursday
purple

Isa 54:1-10
Hubo 30:1-5.10-12
Luka 7:24-30

17 December, Friday
purple

Gen 49:2.8-10
Hubo 72:1-4.7-8.17
Mat 1:1-17

18 December, Saturday
purple

Jer 23:5-8
Hubo 72:1-2.12-13.18-19
Mat 1:18-25

19 December, Sunday
purple ISonto lesine lokulindela ukuza koMsindisi

UMvumukholo
Mika 5:2-5
Hubo 80:1-2.14-18
Heb 10:4-10
Luka 1:39-45
Izingoma: eyokungena 2, eyokuzisola 190, eyomnikelo 3, eyokwamukela 281, eyokuphuma 347

20 December, Monday
purple

Isa 7:10-14
Hubo 24:1-6
Luka 1:26-38

21 December, Tuesday
purple

Ngoma 2:8-14 kumbe Zef 3:14-18
Hubo 33:2-3.11-12.20-21
Luka 1:39-45
kumbe Isikhumbuzo sikaPhetro Khanyisiyo umpristi lodokotela weBandla white

22 December, Wednesday
purple

1Sam 1:24-28
1Sam 2:1.4-8 (Hubo)
Luka 1:46-56

23 December, Thursday
purple

Mal 3:1-4; 4:5-6
Hubo 25:4-5.8-10.14
Luka 1:57-66

24 December, Friday
purple

INkonzo yekuseni:
2Sam 7:1-5.8-16
Hubo 89:1-4.26-28
Luka 1:67-79

25 December, Saturday
white UMkhosi oMkhulu wokuzalwa koMsindisi

UDumo
UMvumukholo
INkonzo yoMlindelo:
Isa 62:1-5
Hubo 89:3-4.15-16.26-28
Seb 13:16-17.22-25
Mat 1:1-25
INkonzo phakathi laphakathi kobusuku:
Isa 9:2-7
Hubo 96:1-3.11-13
Tit 2:11-14
Luka 2:1-14
INkonzo yekuseni:
Isa 62:11-12
Hubo 97:1.6.11-12
Tit 3:4-7
Luka 2:15-20
INkonzo yelanga:
Isa 52:7-10
Hubo 98:1-6
Heb 1:1-6
Joha 1:1-18
Izingoma: eyokungena 15, eyokuzisola 201, eyomnikelo 10, eyokwamukela 23, eyokuphuma 31

26 December, Sunday
white UMkhosi weMuli eNgcwele

UDumo
UMvumukholo
1Sam 1:20-28
Hubo 84:1-9
1Joha 3:1-2.21-24
Luka 2:41-52
Izingoma: eyokungena 25, eyokuzisola 183, eyomnikelo 11, eyokwamukela 18, eyokuphuma 9

27 December, Monday
white UMkhosi kaJohane uMphostoli lomVangeli

UDumo
1Joha 1:1-4
Hubo 97:1-2.5-6.11-12
Joha 20:1.2-8

28 December, Tuesday
red UMkhosi wabantwana abangelacala

UDumo
1Joha 1:5-2:2
Hubo 124:2-8
Mat 2:13-18

29 December, Wednesday
white

UDumo
1Joha 2:3-11
Hubo 96:1-6
Luka 2:22-35
kumbe Isikhumbuzo sikaThomasi Bhekethi umbhishopi lomfelukholo red

30 December, Thursday
white

UDumo
1Joha 2:12-17
Hubo 96:7-10
Luka 2:36-40

31 December, Friday
white

UDumo
1Joha 2:18-21
Hubo 96:1-2.11-13
Joha 1:1-18
kumbe Isikhumbuzo sikaSilivesta wokuqala uPhapha white

MOBILE-FRIENDLY VERSION (shortened & simplified) of
Isiqondiso sezifundo somnyaka kaMarko 2021

© Ilizwi Publications

Ilizwi Publications
Divine Word Missionaries
P.O.Box 225, Plumtree
Zimbabwe

ilizwi.svdzimbabwe.net

+263 892 806 118